Obchodné podmienky

 Prevádzkovateľ e-shopu plasttuningshop.eu od 26.01.2018 : 

Jaroslav Strýček  Tuning
Raková 1341
023 51 Raková Slovenská republika    

Kontakt:plasttuning@gmail.com
Tel:00421 902 677 244                                                                                               

 IČO:33917639
 

Orgán dozoru:


Inšektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmetská 71, P.O. BOX B-99, 011 79

Žilina 1

Tel:

041/7632 130

E-mail:

za@soi.sk
                                                                                                                                        

                     Obchodné podmienky pre: plasttuningshop.eu

     Pred tým ako sa rozhodnete nakupovať,odporúčame,prečítajte si naše obchodné podmienky.


Tovar si môžete vybrať z ponuky plasttuningshop.eu


Tovar zasielame poštou,alebo kuriérskou spoločnosťou.Osobný odber nieje možný!

Záruka na tovar je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.Viac v záručných a reklamačných podmienkach.


Po doručení zásielkovou službou,alebo poštou odporúčame tovar dôkladne prezrieť,pri poškodení
žiadajte spísať protokol o poškodení.Tovar nám následne zašlite späť.Poškodený tovar Vám bude vymenený,alebo budú vrátené všetky Vaše platby za tovar do 14 kalendárných dní.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


       Od  kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť  bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárných dní.


Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.Tovar zašlite na adresu prevádzkarne uvedenej vo formulári pre odstúpenie od zmluvy.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to odoslaním tohto formulára formulára,/Odstúpenia od kúpnej zmluvy/

 Formulár pre odstúpenie od zmluvy:

 /Vyplnte a zašlite elektronicky,alebo listom na adresu prevádzkarne/

Týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar:


Predávajúci:Jaroslav Strýček  Tuning Raková 1341 023 51 Raková Slovenská republika


Kupujúci /spotrebiteľ/:


Číslo objednávky/Faktúry/:

Popist tovaru:


Dátum prevzatia tovaru:


Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

    Číslo účtu/Kód banky/IBAN:

/Spotrebiteľa pre vrátenie sumy/


Dátum:                                                                                       Podpis:


Poučenie

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám je predajca povinný vrátiť všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

 Uskutočnenie platby

Predajca je povinný Vám platby vrátiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada má byť uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Vrátenie kúpnej ceny

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená predajcom až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predajcu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Vrátenie tovaru predajcovi

Príslušný tovar zašlite predajcovi poštou alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne po vzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určí predajca. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.Tovar zasielajte bez dobierky!

 

Upozornenie

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Odstúpenie od zmluvy nám adresujte písomne,mailom,alebo nám ho zašlite zároveň s tovarom.Plnú sumu refundujeme prevodom na účet,alebo poštovou poukážkou do 14 kalendárnych dní.

V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti z Vašou podnikateľskou činnosťou,nákup na IČO alebo na firmu,nárok na odstúpenie od zmluvy  obchodný zákonník neumožňuje!


Obrázky majú iba informatívny charakter,tovar je predávaný bez finálnej povrchovej úpravy,bez laku,v surovom stave!K tovaru poskytujeme všeobecný návod a faktúru.

Pre viac informácii,smerujte nám Vaše otázky prostredníctvom formuláru v rubrike /KONTAKT/ alebo volajte na uvedené telefónne číslo.

Doba dodania tovaru je od 7-14 dní.Pri niektorých vyznačených položkách môže
byť doba dodania dlhšia.

Vyhradzujeme si právo nedodať tovar,alebo zrušiť objednávkupokiaľ tovar sa už nevyrába,nieje dostupný,alebo ho nieje možné zaslať.

                Dôležité upozornenia pred kúpou tuningových komponentov.

Pred kúpou TUNINGOVÝCH DIELOV odporúčame zabezpečte si vopred odbornú montáž a lakovanie.Na námietky,vzťahujúce sa k montáži tuningových dielov,následne nebude braný ohľad!

Pred akoukoľvek úpravou TUNINGOVÝCH dielov /lakovaním,alebo mechanickou úpravou/ sa najskôr spojler musí priložiť na vozidlo na miesto určenia.DOPASOVAŤ prípadne ak je potrebné tak predvrtať otvory a držiaky potrebné k montáži.

DOBA DODANIA NA TOVAR SA POHYBUJE  OD 7-14 DNÍ V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH DO 18-30 DNÍ. TOVAR SA ZADÁVA DO VÝROBY PO PRIJATÍ OBJEDNÁVKY!

NENÁHRADZAJTE ORGINÁL AUTODIELY  TUNINGOVÝMI DIELMI!
Montáž tuningu je špecifická,odlišná od montáže orginál dielov,montovať musí odborník,tuningové diely majú iné uchytenia ako orginál diely!Pri montáži sa musia niektoré tuningové diely dopasovať na automobil.

NELAKUJTE TUNINGOVÉ SPOJLERY VOPRED!!! Vždy najskôr spojler alebo iný tuningový diel priložte na vozidlo,na miesto určenia a presvedčte sa či uvedený diel pasuje!

Vyhradzujeme si právo nedodať tovar,alebo zrušiť objednávku bez udania z dôvodu že tovar sa už nevyrába,alebo ho nieje možné pre nadrozmer,alebo zloženie/povahu tovaru zaslať.

Záručne a reklamačné podmienky:

I. Všeobecné ustanovenia


Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho a opisuje, ako postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého kúpou od predávajúceho.


Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, má právo zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie.Reklamácie sa vybavujú ihneď,maximálne do 30 kalendárnych dní.Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.


Prevzatím tovaru u podnikateľov /Kúpa na IČO/ je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.


Prehlasujem, že v prípade neprevzatia objednanej zásielky, sa zaväzujem uhradiť odesielateľovi náklady na zabalenie, odoslanie a vrátenie neprevzatej a nepoškodenej zásielky.


II. Dĺžka záruky


Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad dodací list (faktúra) Elektronická faktúra so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.


Ak je to vzhľadom na typ veci a poskytovanú záruku potrebné, predávajúci vydá záručný list a v ňom zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce.

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia


Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


Záručná doba je 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Pre kupujúceho podnikateľa je lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia 3 mesiace. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.


Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom  Občianského zákonníka a zákonom  o ochrane spotrebiteľa; obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.


III. Záručné podmienky


1. Kontrola tovaru pri prevzatí


Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho a spísať s dopravcom škodový protokol. Tento bez zbytočného odkladu zaslať  e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


2. Uplatnenie reklamácie


Tovar určený pre reklamáciu zašlite na adresu:TopTuning Poste  restante Pošta Čadca 1 02201


Odporúčame aby reklamovaný tovar  bol dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne nápisom "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),odporúčame pribaliť:podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj vady tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.


Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.


3. Výluky


Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený. 


Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):


mechanickým poškodením tovaru,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

ak sa chyba prejavuje použitím neautorizovaného spotrebného materiálu,

tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.


4. Skúmanie závady tovaru


Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.


V prípade, že je reklamácia oprávnene zamietnutá a zákazník súhlasí s platenou opravou,  bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka daného autorizovaného servisu.


IV. Spôsob vybavenia reklamácie


1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ:


Zhoda s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim v poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.


V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.


Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď) ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.


Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:


ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci zároveň vydáva toto poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu:

1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.


Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vystaviť dobropis.


Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.


3. Spoločné ustanovenia


Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení je zákazník informovaný listom alebo e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.


Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď listom alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.


Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť príslušným dokladom.


V. Spotrebný materiál


Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností.


Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.


VI. Záverečné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok je platný od 26.1.2018

Orgán dozoru:

Inšektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmetská 71, P.O. BOX B-99, 011 79

Žilina 1

Tel:

041/7632 130

E-mail:

za@soi.sk
Pri objednávke uvádzajte vždy aktuálny telefónny kontakt na Vás,pokiaľ sa na uvedený kontakt nebudeme môcť dovolať,ohľadom upresnenia dodania tovaru,alebo overenia objednávky,vybavenie takejto objednávky sa pozastaví.
     

 KONVERZNÝ KURZ: 1 EUR = 30,1260.-Sk
__________________________________________________________________________

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mad-tuning.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.plasttuningshop.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy plasttuningshop.eu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.plasttuningshop.eu

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy plasttuningshop.eu, działający pod adresem www.plasttuningshop.eu ,Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 1280x600

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa plasttuningshop.eu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.plasttuningshop.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

plasttuningshop.eu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez plasttuningshop.eu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody plasttuningshop.eu

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet EU.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla plasttuningshop.eu,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.plasttuningshop.eu i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z plasttuningshop.eu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i Slowacji odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej-Poczty Slowackiej - czas dostawy wynosi maksymalnie 7-14 dni

- Firmy kurierskiej: InPost lub DPD - EMS UPS czas dostawy wynosi maksymalnie 48 godziny robocze.

Koszty dostawy wynoszą: Koszty dostawy zależą o wagi towaru oraz rodzaju dostawy. informacja o kosztach wysyłki dostępne są w koszyku lub w zakładce "koszty dostawy". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych i jest on podany na karcie produktu i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu plasttuningshop.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.

VI. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w EUR i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

Opłata za zamówienie zostaje pobrana w momencie potwierdzenia zamówienia

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:plasttuningshop@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
1. plasttuningshop.eu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: plasttuningshop@gmail.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

plasttuningshop.eu jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów plasttuningshop jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest plasttuningshop, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie gwarancją plasttuningshop jako sprzedawcy. plasttuningshop ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. plasttuningshop.eu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić plasttuningshop o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: plasttuningshop@gmail.com

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. plasttuningshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy plasttuningshop.eu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy plasttuningshop.eu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę plasttuningshop.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

späť
Copyright © 2024 www.plasttuningshop.eu. Powered by Zen Cart